Стопанската дејност на производство на електична енергија е регулирана со соодветни законски норми и процедури, кои МЕГА СОЛАР во целост ги исполнува. Подолу се документите кои нѝ овозможуваат производство на електрична енергија согласно позитивните закони и прописи.

Одлука за содржина на лиценца

Решение за код за производител од ОИЕ

Решение за ставање во употреба

По добивањето на правото на користење на повластената тарифа МЕГА СОЛАР склучи договор со МЕПСО АД Скопје како оператор на пазарот на електрична енергија за откуп на целокупната произведена електрична енергија.

Статус на повластен производител од ОИЕ